Skip to main content
Uppdraget HVB

Det lilla boendet

med den stora kompetensen

6 platser för pojkar 13-16 år
Läs om oss och vår verksamhet

Vi har funnits i samma regi sedan 2005.

Vi som jobbar på UppDraget HVB har lång erfarenhet av behandlingsarbete. Förutom mångårig erfarenhet av utsatta barn och ungdomar och deras familjer finns också erfarenhet från psykiatri, skola, missbruksvård och kriminalvård.

Läs mer om oss

Våra inriktningar

Vi jobbar med inriktning på identitetsutveckling, traumamedveten omsorg och samarbetsbaserad problemlösning.

Läs mer

Familj och nätverk

Vi samarbetar med familj och nätverk som finns runt ungdomen för att stärka känslan av sammanhang och tillhörighet.

Läs mer

Skola och utbildning

Vi lägger stort fokus på att varje enskild pojke ska få till en fungerande skolgång i samarbete med två friskolor.

Läs mer

Identitet

På UppDraget HVB arbetar vi med att hjälpa ungdomarna att pröva, utforska och forma en stabil och positiv självkänsla och identitet.

Identitetskris

Ungdomsåren präglas till stor del av den identitetskris som alla ungdomar genomgår där lösningen på krisen är att skapa sig en sammanhållen bild av sig själv.

Negativ identitet

För utsatta ungdomar är risken stor att den negativa identiteten får ett stort utrymme och också är det som bekräftas av omvärlden.

Traumamedveten omsorg

På UppDraget HVB fokuserar vi på traumamedveten omsorg. Många av de ungdomar som placeras på behandlingshem har upplevt svåra påfrestningar och trauman under barndomen.

Ett förhållningssätt

Att arbeta traumamedvetet är inte en behandlingsmetod utan ett förhållningssätt och ett sätt att förstå vad ett traumatiserat barn behöver för att reparera.

Tre grundpelare

Med traumamedveten omsorg menas att fokusera på de tre grundpelare som behövs: trygghet, relationer och coping, för att ungdomar ska må bra, kunna utvecklas och mogna.

Samarbetsbaserad problemlösning

På UppDraget är vi inspirerade av samarbetsbaserad och proaktiv problemlösning i vårt behandlingsarbete.

Problembeteenden

Samarbetsbaserad problemlösning (CPS) går ut på att det är hur vi som vuxna ser på ungdomens problembeteenden som styr vad vi gör för att komma tillrätta med dem.

Problemlösning

Vi är inspirerade av samarbetsbaserad och proaktiv problemlösning i vårt behandlingsarbete och har därför tagit till oss av denna metodik och tankesätt.