Skip to main content

Verksamhet

UppDraget har sex vårdplatser för pojkar i åldern 13 – 16 år med psykosocial problematik. Målsättningen är att största möjligaste mån ha en relativt homogen grupp, och inför inskrivning görs en bedömning utifrån den aktuella gruppens sammansättning.

Vår målgrupp är pojkar med psykosociala problem, hemmasittar- och/eller skolproblematik, beteendeproblem, utåtagerande beteende, neuropsykiatriska diagnoser så som ADHD.

Vi tar även emot pojkar som kommer från hem där de vuxna brister i osmorg. Skälen till en placering kan vara vitt skilda, men till UppDraget kan pojkar komma som behöver utredas i stabil miljö eller första gången placeras från sin familj. Det är även vanligt med placeringar av ungdomar som redan placerats hemifrån men där familjehem inte riktigt räcker till, eller där tidigare HVB-placeringar inte fungerat. Missbruk eller kriminalitet får inte vara det primära problemet för en placerad på Lövlund, men det är inget hinder om en pojke gjort något enstaka brott eller provat någon drog vid något tillfälle.

Behandling och kvalitet

Vi arbetar för att få goda relationer till ungdomarna som bygger på tillit, omsorg, acceptans, glädje och engagemang.  Med stort fokus på en fungerande skolgång och meningsfull fritid ges förutsättningar att skapa goda vanor.

En förutsägbar tillvaro skapas genom tydlig struktur och gränssättning. Uppmuntran för önskade beteenden och ett stärkande av befintliga resurser får ungdomarna att se vad som fungerar vilket stärker självkänslan och självförtroendet.

Ungdomen får träna på att ta ansvar för sitt liv, sina val och lära sig att se alternativa handlingsmönster. Behandlarna bidrar med stort engagemang, uthållighet, ett lösningsfokuserat förhållningssätt och lågaffektivt bemötande.

Vår dokumentation grundas i strukturen i BBIC, liksom genomförandeplanerna som används för målreflektioner i det dagliga behandlingsarbetet.  Vi vill hela tiden utvecklas och bli ännu bättre på det vi gör, och lyssnar på våra uppdragsgivares förbättringsförslag som redovisas i SSiL’s kvalitetsindex.

Skola och utbildning

Pojkarna på UppDraget är i en skolpliktig ålder. UppDraget har ett etablerat samarbete med friskolan Studiero, som är särskilt inriktade på barn som bor på HVB-hem och där de erbjuder hög personaltäthet. Även friskolan Båktorp skola tar emot våra pojkar, en liten friskola med hög personaltäthet som är en del av ett HVB-hem. Om pojkarna visar sig ha andra behov kring sin skolgång ser vi till att ett samarbete med andra skolor i kommunen upprättas.

Vi lägger stort fokus och hårt arbete på att varje enskild pojke ska få till en fungerande skolgång. Vi skjutsar och hämtar våra ungdomar till skolan varje dag och varje vecka har vi veckosamtal med skolan gällande eleverna.

Upptagningsområde

Inskrivningsförfarande

Vårt upptagningsområde är hela landet. Vi har Ramavtal med många kommuner runt om i Sverige och anser att vi är bra på samarbete med socialtjänsten. Vi gillar att jobba i team för ungdomens bästa!

Ansökan sker direkt till UppDraget HVB

Kontakta oss för mer information

Vår värdegrund

Vår värdegrund bygger på vår fasta övertygelse om alla människors lika värde och att alla har rätt att mötas med respekt för sin person.

UppDraget HVB ska vara en plats där man kan lita på sin omgivning och där man har rätt att vara sig själv.

Man har aldrig rätt att skada någon.

Barnkonventionens grundregler ska prägla vårt tanke- och förhållningssätt. Förhållningssättet ska vara sådant att personalen av eleverna upplevs som lyhörd, tillgänglig och tolerant.

Alla beslut som fattas på UppDraget HVB ska vara rättsäkra.