Skip to main content

Verksamhet

UppDraget har sex vårdplatser för pojkar

i åldern 13 – 16 år med psykosocial problematik.

Inför inskrivning görs en bedömning utifrån den aktuella gruppens sammansättning. Vår målgrupp är pojkar med psykosociala problem, hemmasittar- och/eller skolproblematik, beteendeproblem, utåtagerande beteende och/eller neuropsykiatriska diagnoser. Vi tar även emot pojkar som kommer från hem där de vuxna brister i omsorg.

Skälen till en placering kan vara vitt skilda, men till UppDraget HVB kan pojkar komma som behöver utredas i stabil miljö eller placeras från sin familj. Missbruk eller kriminalitet får inte vara det primära problemet för en placerad på Lövlund, men det är inget hinder om en pojke gjort något enstaka brott eller provat någon drog vid något tillfälle.

Vår personalgrupp

UppDraget HVB har funnits i samma regi sedan 2005. Vi som jobbar på UppDraget har mycket lång erfarenhet av behandlingsarbete.

Förutom mångårig erfarenhet av utsatta barn och ungdomar och deras familjer finns också erfarenhet från psykiatri, skola, missbruksvård och kriminalvård. Utbildningar vi har med oss in i arbetet är utbildning i socialt behandlingsarbete, ART, MI, lågaffektivt bemötande, suicidprevention, konflikthantering, NPNL, våld i nära relationer, psykoedukativa insatser, KBT för att nämna några.

Vår föreståndare som är leg psykolog/psykoterapeut har många års erfarenhet av utredning och psykoterapier med barn, ungdomar och unga vuxna med psykosociala svårigheter som utagerande beteenden, kriminalitet, missbruk, trauma, självskada och neuropsykiatriska funktionsvariationer.

Hon har handledarutbildning och har handlett inom socialtjänst, skola, SiS, kriminalvård och är föreläsare och lärare inom universitet/högskola, kriminalvård samt för HVB-verksamheter.

Tillstånd och ramavtal

Verksamheten är godkänd av Inspektionen för Vård och Omsorg för aktuell målgrupp samt har de tillstånd som behövs från livsmedelsverket och brandmyndigheten. UppDraget HVB har ADDA ramavtal.

Ladda ned aktuellt kvalitetsindex

Inskrivningsförfarande

Ansökan sker direkt till UppDraget HVB

Kontakta oss för mer information

Vår värdegrund

Vår värdegrund bygger på vår fasta övertygelse om alla människors lika värde och att alla har rätt att mötas med respekt för sin person.
UppDraget HVB ska vara en plats där man kan lita på sin omgivning och där man har rätt att vara sig själv.
Man har aldrig rätt att skada någon.
Barnkonventionens grundregler ska prägla vårt tanke- och förhållningssätt. Förhållningssättet ska vara sådant att personalen, av ungdomarna, upplevs som lyhörd, tillgänglig och tolerant.
Alla beslut som fattas på UppDraget HVB ska vara rättsäkra.