Skip to main content

Inriktning

Familj- och nätverksarbete

På UppDraget HVB arbetar vi för att stärka känslan av sammanhang och tillhörighet och därför vill vi samarbeta med familj och nätverk som redan finns runt ungdomen.

Alla är vi del av ett sammanhang, eller snarare, del av flera sammanhang. Vi har en familj och en släkt som kan vara närvarande eller inte, vi hör till en stadsdel, en ort, en grupp och en eller flera kulturer. Vi har intressen och förmågor och allt detta skapar ett nätverk där vi ingår. Våra nätverk påverkar också vår identitet.

Kartläggning av familjebild

och relationer

För att lägga upp en behandlingsplanering där ungdomens sammanhang finns med gör vi en noggrann kartläggning av familjebild och relationer som funnits i ungdomens liv. Vi försöker se vilka känslomässiga band som har, eller har haft, betydelse för honom och där är det viktigt att tänka att både de positiva och de negativa relationerna inom nätverket har haft en påverkan och behöver synliggöras.

Ibland finns viktiga relationer en bit utanför den närmaste familjen. Det kan handla om en morförälder, en familjehemsförälder, en lärare eller någon annan som betytt mycket för ungdomen. Efter kartläggningen, som genomförs tillsammans med föräldrar, socialtjänst och ungdomen planerar vi för hur vi tillsammans ska arbeta kring honom. Det kan till exempel handla om hur kontakten mellan föräldrar och kontaktperson ska ske, vilka relationer som vi kan behöva hjälpa ungdomen att reglera så de blir ”lagom” intensiva och vilka relationer där det finns olika åsikter om de är bra eller dåliga och som kan bli källa till konflikt.

Ofta bär ungdomens föräldrar/vårdnadshavare på ambivalenta känslor kring placeringen. Det kan finnas känslor av skuld; att ha övergivit barnet genom att tillåta, eller till och med aktivt efterfråga, att han ska placeras. Det kan också finnas känslor av skam; att inte ha klarat av sitt uppdrag som förälder. Det kan uppstå känslor av konkurrens och otrygghet i hur vi på behandlingshemmet kan ta hand om och skydda deras barn och mycket annat som vi behöver hjälpas åt att hantera och förstå. Utifrån varje ungdoms unika nätverkshistoria och familj planeras och utvärderas behandlingen.

Vi uppmuntrar familjer att komma på besök för att träffa oss som jobbar, se var deras pojke bor och ha inblick i vardagen hos oss. För många ungdomar har det varit en tid av konflikt inom familjen innan de placerats och därför behöver vi arbeta med relationerna och hitta nya strategier för samspel. Vi planerar noga tillsammans med både ungdom och föräldrar innan ungdomarna reser hem och träffar sina familjer och det som sker under dessa hembesök fångas upp i behandlingsarbetet. Destruktiva relationsmönster går att synliggöra och förändra.

Att arbeta med ungdomar i de lägre tonåren handlar oftast om att hjälpa dem tillbaka till utvecklingsspåret snarare än att tvinga dem till en vuxenhet som de ännu inte är mogna för, samtidigt som autonomi och stabilitet är de långsiktiga målen.

Vår värdegrund

Vår värdegrund bygger på vår fasta övertygelse om alla människors lika värde och att alla har rätt att mötas med respekt för sin person.
UppDraget HVB ska vara en plats där man kan lita på sin omgivning och där man har rätt att vara sig själv.
Man har aldrig rätt att skada någon.
Barnkonventionens grundregler ska prägla vårt tanke- och förhållningssätt. Förhållningssättet ska vara sådant att personalen, av ungdomarna, upplevs som lyhörd, tillgänglig och tolerant.
Alla beslut som fattas på UppDraget HVB ska vara rättsäkra.