Skip to main content

Inriktning

Psykologutredning

Vi kan också genomföra psykologutredningar. Vår föreståndare är leg psykolog och leg psykoterapeut och har lång erfarenhet av psykologutredningar inom SiS, kriminalvård, HVB och skola.

Föreståndaren har även sedan över tio år tillbaka utbildat blivande psykologer (psykologprogrammet Stockholms universitet), bland annat i psykologutredningar med barn och ungdom och utbildar och handleder verksamma psykologer i utredningsmetodik sedan många år.

Att se alla sidor, styrkor

och problemområden

I en psykologutredning på UppDraget är fokus på att se och förstå ungdomens alla sidor; styrkor, problemområden och även i förekommande fall ställa psykiatrisk diagnos. Grunden i bedömningen är, förutom anamnesen och samtalen med ungdomen och dennes nätverk, den kognitiva bedömningen. Vidare är sådant som självkänsla, självbild, förmåga att hantera och reglera affekter, relationell förmåga viktiga områden för att förstå och därigenom ge rätt behandling. Syftet med en psykologutredning hos oss är att förstå ungdomen så att han, och i förekommande fall även hans nätverk, kan få ett individuellt anpassat behandlingsupplägg.

Vår värdegrund

Vår värdegrund bygger på vår fasta övertygelse om alla människors lika värde och att alla har rätt att mötas med respekt för sin person.
UppDraget HVB ska vara en plats där man kan lita på sin omgivning och där man har rätt att vara sig själv.
Man har aldrig rätt att skada någon.
Barnkonventionens grundregler ska prägla vårt tanke- och förhållningssätt. Förhållningssättet ska vara sådant att personalen, av ungdomarna, upplevs som lyhörd, tillgänglig och tolerant.
Alla beslut som fattas på UppDraget HVB ska vara rättsäkra.